Partnerségi tájékoztató

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása letölthető itt

Jászfényszaru Város Településrendezési eszközeinek 05/16, és 05/179 hrsz-ú ingatlanok területére szóló módosítása jóváhagyásra került 2021. február 8. letölthető itt

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és annak végrehajtására vonatkozó a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, továbbá Jászfényszaru város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület elfogadta Jászfényszaru Város Településképi Arculati Kézikönyvét (Kézikönyv), valamint megalkotta Jászfényszaru Város Településképi Rendeletét (Rendelet).

A fenti dokumentumokkal összhangban elkészült és elfogadásra került Jászfényszaru Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata, mely tartalmazza a Város új 2018.02.15-től hatályba lépő Településszerkezeti Tervét, valamint a 2/2018.(I.17) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét, amely az egyes beépítési előírásokon túl a továbbiakban az állattartó épületek telepítési távolságát is tartalmazza. A fenti előírások a 2018.02.15. követően indult eljárásokban alkalmazandók.

A Kézikönyv célja, hogy bemutassa városunk épített és természeti értékeit bízva abban, hogy azok átörökítését így is segíthetjük. A Rendelet többek között szabályozza a helyi építészeti örökség védelmét, továbbá a településképi követelményeket. A településkép-érvényesítési eszközök között bevezetésre került a kötelező szakmai konzultáció, a településképi véleményezési eljárás, valamint a településképi bejelentési eljárás. A rendelet a település arculatára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, valamint a növények telepítési távolsága is itt került meghatározásra a szomszédos ingatlantól.

Mind a Kézikönyv, mind pedig a Rendelet folyamatos karbantartása érdekében kérem, hogy javaslataikkal segítsék a további munkát.

Jászfényszaru, 2018. január 26.

Győriné Dr. Czeglédi Márta sk.
Jászfényszaru város polgármestere