II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános közzétételi lista
1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
Jászfényszaru Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére
Igénylőlap a közérdekű adatok megismerésére

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

• Alapfokú művészeti iskolai oktatás
• Gondozási Központ működtetése
• Helyi újság kiadása
• Sportolási feltételek biztosítása /sport támogatása/
• Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
• Foglalkoztatás elősegítése
• Gondoskodás a helyi tűzvédelemről

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

A kérelmet az ügyfél elektronikusan, postai úton, vagy személyesen (vagy meghatalmazott által) nyújthatja be. Legcélszerűbb a kérelem személyes benyújtása, mert munkatársaink azt azonnal átvizsgálják, és az esetleges hiányosságokra figyelmeztetnek. Egyébként a kérelmezőt 8 napon belül kell az esetleges hiányok pótlására felhívni határidő kitűzésével. Amennyiben a megadott határidőn belül a hiányok pótlása nem történik meg, úgy az eljárás megszüntetésre kerül. Egyszerűbb ügyek esetén a kérelem azonnali ügyintézésére is sor kerülhet.
Az ügyintéző ad tájékoztatást az illetékfizetési kötelezettségről, illetve a mentességről. Az eljárási illetéket (amennyiben fizetni kell) a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell leróni. A megfizetés elmaradása az eljárás megszüntetését okozza.
Az érdemi ügyintézés során kerül sor a tényállás tisztázására, szükség szerint szakhatóságok megkeresésére, helyszíni szemle tartására, szakértő kirendelésére, stb.
Az általános ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől (az eljárás megindításától) számított 15 nap. Jogszabály ennél rövidebb határidőt is megállapíthat. Az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 – kiskorú ügyében legfeljebb 15 – nappal meghosszabbíthatja. Az ügyintézési határidőbe azonban nem számít bele a hiánypótlás, a szakhatóságok megkeresése, valamint a felfüggesztés időtartama. A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja.
Általános tételű eljárási illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján: 3.000.-Ft

Szociális ügyek:
Ügyintéző: Kovácsné Pető Katalin, Szilágyi László
Önkormányzati hatáskör gyakorlója: polgármester
• rendkívüli települési támogatás megállapítása

Gyermekvédelmi ügyek:
A hatáskor gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Kovácsné Pető Katalin
• rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása
• sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásához nyújtható támogatás megállapítása

Építésügy:
A hatáskör gyakorlója: Jászberényi Járási Hivatal
– építéshatósági engedélyezési eljárások (telekalakítás, építési engedély, bontási engedély, fennmaradási engedély, használatbavételi engedély)

Anyakönyvi ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Szalainé Varga Erzsébet anyakönyvvezető
– születési, házassági, halotti anyakönyvek vezetése, közreműködés házasságkötésnél, névadó ünnepségen

Igazgatási ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Szalainé Varga Erzsébet
• hagyaték
• adó és értékbizonyítvány kiadása

Birtokvédelmi ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti birtokvédelmi ügyek

Ipar és kereskedelmi ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Szilágyi László
• bejelentés köteles és működési engedély köteles tevékenységek engedélyezése, nyilvántartása
• közterület használati engedély kiadása, alkalmi árusítás engedélyezése
• telepengedélyezés

Adóügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Vitányi Kovács Judit, Holló-Szabóné Görbe Éva, Zsámbokiné Hamza Csilla
• helyi adókkal (iparűzési, telek) kapcsolatos feladatok
• gépjárműadóval kapcsolatos feladatok, ellenőrzések
• termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóval kapcsolatos feladatok
• adózással kapcsolatos nyilvántartások vezetése
• kényszerintézkedések foganatosítása az adóhátralékok, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása érdekében
• hatósági bizonyítvány kiadása

Egyéb ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: dr. Sándor Mátyás
• méhészet évente történő bejelentése
• fakivágás engedélyezése
• környezetvédelmi feladatok ellátása

Önkormányzati hatáskör gyakorlója: Jászfényszaru Város Képviselő-testülete


Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Szervezet, működés, ügyvitel – ASP iktató program
Beérkezett küldemények nyilvántartása (355/2005. (XII.29) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 34. § (2))
Bélyegzők nyilvántartása (355/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 54. §)

Személyzeti, bér- és munkaügyek – KIRA
Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések (37/2001. (X.25.) PM rendelet a központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről)
Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, vagyonnyilatkozatai, juttatásai, tiszteletdíjai (2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről)
Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások

Pénz- és vagyonkezelés – ASP gazdálkodás
Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, selejtezés) (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról; 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről;
Ingatlan- és vagyonnyilvántartás – (147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről

Adóigazgatási ügyek – ASP adó
A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása (13/1991. (V.21.) PM rendelet; 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 24. § (4) bekezdés)
Az adózók egyéni törzsadatainak nyilvántartása (13/1991. (V.21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról)

Egészségügyi nyilvántartás

Szociális igazgatás – a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény alapján
PTR – Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere
Települési támogatások nyilvántartása

Kommunális igazgatás

Anyakönyvi igazgatás – ASZA Program
Nyilvántartás a nyitott anyakönyvi bejegyzésekről
Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetői jogosultságokról (6/2003. (III.7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 48. § (2), 89. §, 94. §; 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 2. §)

Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása
Címnyilvántartás
Nyilvántartás a polgárok személyi adatairól és lakcíméről (1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról)

Gyermekvédelmi ügyek – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján
Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nyilvántartása
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása

Kereskedelmi igazgatás – ASP kereskedelem
Működési engedéllyel, és bejelentéssel rendelkező üzletek nyilvántartása (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 6. § (1) bekezdés)
Nyilvántartás a zenés, táncos rendezvényekről

Állat- egészségügyi nyilvántartás
Eb-nyilvántartás (2005. évi CLXXVI. törvény 44. §)
Méhvándorlási nyilvántartás (2005. évi CLXXVI. törvény 44. §; 70/2003. (VI. 27.) FVH rendelet)

Közoktatási igazgatás
Tanköteles és képzésköteles tanulók nyilvántartása (1993. évi LXXIX. törvény 91. §)

Katasztrófavédelmi igazgatás
Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása (1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 33. §)

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Mi újság Fényszarun?

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata LINK

A Képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvek
Rendeletek

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Előterjesztések

Frissítés: Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az Önkormányzat hirdetményei, közleményei

Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Önkormányzat által kiírt pályázatok

Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapítása

 

Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok megismerésének lehetőségéről felvilágosítást kaphatnak:
dr. Voller Erika jegyző 57/520-101 vagy jegyzo@jaszfenyszaru.hu
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről (link)
Igénylőlap (link)

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

19. Közadatok újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája

 

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot törlendő.

21. A közadatok újrahasznosítás céljából történő redelkezésre bocsátásért fizetendő díjak jegyzéke

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot törlendő.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztató

18. § (1) Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv által a 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(2) A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania.

(3) A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) * Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

(5) Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi.

(6) A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

(7) Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.

(2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról)

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot törlendő.

23. A közadatok újrahasznosítására vonatkozó megállapodás adatai

Az újrahasznosítási megállapodás tartalmazza legalább
a) a felek megnevezését,
b) az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátott adatok megnevezését,
c) a b) pontban meghatározott adatok átadásának időpontját, az átadás módját, formátumát,
d) a b) pontban meghatározott adatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj mértékét,
e) a d) pontban meghatározott díj megfizetésének határidejét és módját,
f) a b) pontban meghatározott adatok újrahasznosításának feltételekhez kötése esetén az adatok felhasználásának részletes feltételeit.