I. Szervezeti, személyzeti adatok

Általános közzétételi lista
1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

Szervezeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Az Önkormányzat neve, címe, elérhetősége:
Jászfényszaru Város Önkormányzata
Székhely: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Postacím: 5126 Jászfényszaru, Pf. 1.
Telefonszám: +36-57/520-101
Faxszám: +36-57/520-103
Központi elektronikus levélcím: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu
A honlap URL-je: http//:jaszfenyszaru.hu

Postacíme: 5126 Jászfényszaru, Pf. 1.

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, feladatok

Jászfényszaru Város Önkormányzata
A Képviselő-testület felépítése

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Levélcím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
E-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu
Tel.: 06-57/520-101
Fax: 06-57/520-103

Győri János Bertalan alpolgármester
Levélcím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
E-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu
Fax: 06-57/520-101

Berényi Ferenc képviselő
Lovászné Török Magdolna képviselő
Sándor Sándor képviselő
Szakali János Vendel képviselő
Tóth Norbert képviselő
Szabó László képviselő
Zsámboki Sándor képviselő

Feladatai ellátását az önkormányzat a képviselő-testület és annak szervei útján biztosítja. A képviselő-testület szervei annak bizottságai, a polgármester, a jegyző, és a közös önkormányzati hivatal. A képviselő-testület munkáját tanácsnokok segítik.
A polgármester megbízatását főállásban látja el. A polgármester jutalmazására a pénzügyekért felelős bizottság tesz javaslatot. A polgármester az önkormányzat vezetője, felelős az önkormányzat tevékenységének szabályszerűségéért, az önkormányzat gazdálkodásáért.

Feladatai különösen:
– biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széles körű nyilvánosságát,
– szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,
– segíti a települési képviselők, bizottságok munkáját,
– dönt a jogszabályban hatáskörébe utalt ügyekben,
– gondoskodik a helyi fórumok szervezéséről, együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel
– dönt az önkormányzat célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről,
– dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről,
– valaki életét, testi épségét, vagy egészségét; vagy az önkormányzat érdekét közvetlenül veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében dönt a képviselő-testület helyett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 68. § (2)-(3) bekezdés szerinti esetekben,
– az önkormányzattól tiszteletdíjra jogosult személyek esetében javaslatot tesz a tiszteletdíj legfeljebb tizenkét havi megvonására, amennyiben az adott személy – az önkormányzat működését zavarja, így különösen az önkormányzat és szervei ülésén megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget,
a jegyző véleményének kikérésével az önkormányzat éves költségvetésében a polgármester számára meghatározott keret erejéig dönt minden olyan ügyben, amelyet – egyszeri teher esetén az 500.000,- forint összeget,
– időszakonként ismétlődő teher esetén éves átlagban az 500.000,- forintot nem haladja meg.
A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni.

Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait. Az alpolgármester a polgármestert távollétében teljes jogkörrel helyettesíti, gyakorolja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Mötv. és Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) Önkormányzati rendeletének (SZMSZ) rendelkezései a polgármester feladataként előírnak.

A települési képviselő főbb jogai és kötelezettségei:
a) részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében;
b) a hivataltól igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést;
c) közérdekű ügyben kezdeményezheti a hivatal intézkedését, amelyre a hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni,
d) felkérés alapján részt vesz a képviselő-testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban;
e) kapcsolatot tart a város választópolgáraival, és a különböző önszerveződő lakossági közösséggel;
f) a polgármesternél előzetesen bejelenti, ha a Képviselő-testület ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik;
g) az önkormányzat bizottsági elnökét, tanácsnokát, képviselőjét, nem képviselő bizottsági tagját tiszteletdíj illeti meg, melynek havi összegét az SZMSZ 3. melléklet tartalmazza,
h) a jegyzőtől kérheti határozatra, vagy rendelettervezetre vonatkozó javaslata írásba foglalását,
i) írásba foglalt határozati javaslat vagy rendelettervezet benyújtásával a képviselő-testületi ülés napirendi pontjai elfogadásakor a határozati javaslat vagy rendelettervezet felvételét kérheti a tárgyalandó napirendi pontok közé,
j) megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, melyek jogszabályban, így különösen az Mötv. 32. § rendelkezéseiben meghatározottak.

Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idős és Kulturális Bizottság

A Bizottság tagjai:
Lovászné Török Magdolna elnök,
Sándor Sándor képviselő bizottsági tag,
Zsámboki Sándor képviselő bizottsági tag,
Mezei Zsolt nem képviselő bizottsági tag,
Fózer Tiborné nem képviselő bizottsági tag

Szakmai közreműködők:
Szabó László villamosmérnök, mérnöktanár,
Kiss Gábor érseki tanácsos,
Dr. Lakatos Béla főorvos,
Zilahy Zoltán szobrászművész,
Tóth Tibor helytörténész,
Szabó Imrefia Béla szobrászművész,
Dr. Langó Péter régész,
Kovács Béláné Pető Magdolna mérnöktanár,
önkormányzati intézmények vezetői

Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság Bizottság

A Bizottság tagjai:
Berényi Ferenc elnök,
Sándor Sándor képviselő bizottsági tag,
Szabó László képviselő bizottsági tag,
Varga Ferencné nem képviselő bizottsági tag,
Bója-Kovács Andrea nem képviselő bizottsági tag

Szakmai közreműködők:
Prof. Dr. Dobák Miklós közgazdász,
Kuti Mihályné Boros Mária vegyészmérnök,
Varga Béla építészmérnök.
Állandó meghívottak:
Önkormányzati intézmények vezetői,
JÁSZFÉNYSZARU IPARI CENTRUM Kft. ügyvezetője

Sport és Közbiztonsági Bizottság

A Bizottság tagjai:
Szakali János Vendel elnök,
Tóth Norbert képviselő bizottsági tag,
Berényi Ferenc képviselő bizottsági tag,
Szabó László képviselő bizottsági tag,
Kóródi András nem képviselő bizottsági tag,
Gere Ferenc nem képviselő bizottsági tag,
Matécsa László nem képviselő bizottsági tag

Szakmai közreműködők:
Dr. Facskó István jogász, gazdasági menedzser, valamint a Samsung magyarországi elnöke,
Dr. Kis Zoltán jogász; ex államtitkár, országgyűlési képviselő,
Győri Gábor építészmérnök, erdőgazdálkodó.

A Bizottságok általános feladat- és hatásköre:
1. A Bizottságok meghatározzák a munkatervüket.
2. Folyamatosan feldolgozzák a működési körükbe tartozó jogszabályokat, önkormányzati rendeleteket, határozatokat, meghatározzák ebből fakadó feladataikat, döntenek az önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökben.
3. Feladatkörüket érintő kérdésekben kezdeményezik önkormányzati rendelet megalkotását.
4. Részt vesznek a korábbi testületi döntések felülvizsgálatában, indítványozhatják azok módosítását, hatályon kívül helyezését.
5. Javaslatot tehetnek az önkormányzat munkatervére.
6. Más Bizottsággal együttműködhetnek, együttes ülést tarthatnak.

A képviselő-testület tanácsnokai:

Humánpolitikai tanácsnok: Sándor Sándor

Helyi termelésügyi tanácsnok: Tóth Norbert

Koordinációs és Stratégiai tanácsnok: Zsámboki Sándor

A tanácsnok felügyeli az SZMSZ szerint feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását. A felügyeleti jog gyakorlása során vizsgálja a képviselő-testület döntéseinek végrehajtását, azok hatályosulását. Megállapításairól a polgármester kérésére, de legalább félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
A tanácsnok feladata elvégzése érdekében a hivatal személyi állományának közreműködésre és eszközeinek igénybe vételére jogosult.

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése és belső tagozódása

Szervezeti felépítés

Szervezeti egységek főbb feladatai:

Jegyző: dr. Voller Erika
Tel.: 57/520-101
e-mail: jegyzo[kukac]jaszfenyszaru.hu

A képviselő-testület az önkormányzat, működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt működtet. A képviselő-testület hivatalát a jegyző vezeti. A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzéséről, szervezi a jogi felvilágosító munkát, tájékoztatja a képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről.

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Osztályvezető: Tamus Mária
Tel.: 57/520-117 e-mail: tamus.maria@jaszfenyszaru.hu

Pénzügyi Iroda
Fábián Mária
Gyóni Imréné
Rákos Gábor

Feladata:
• különféle pályázatokon elnyert pénzeszközök lehívása, azzal történő elszámolások,
• időszaki beszámolók, jelentések készítése, egyéb bevallások pl. ÁFA-bevallás készítése,
• civil szervezeteknek Képviselő-testület által jóváhagyott pénzösszeg kiutalása, egyéb pénzügyi tranzakciók,
• útépítő közösségek létrejöttének segítése, útépítéssel kapcsolatos pályázatok benyújtása, szerződéskötések előkészítése,
• beruházások-felújítások előkészítése, bonyolítása,
• első lakáshoz jutók támogatásának kiutalásának előkészítése, a visszatörlesztett összegek nyomon követése, ezzel kapcsolatos kintlévőségek behajtása.

Költségvetési Csoport
Tanczikó-Ruis Beatrix
dr. Szabóné Horti Zsuzsanna
Bakóné Kovács Ildikó

Feladata:
• költségvetési rendelet, féléves és éves beszámoló előkészítése a Magyar Államkincstár és a Képviselő-testület felé,
• gazdálkodás pénzügyi zavartalanságának biztosítása, előirányzat felhasználás és pénzeszközök alakulásának nyomon követése,
• előterjesztések készítése a Testületi ülésekre,
• állami normatíva igénylése, elszámolása,

Projekt Iroda
Irodavezető: Illés Péter
Tel.: 57/520-123 e-mail: illes.peter@jaszfenyszaru.hu

Urbán Csaba
Fáy Dániel
Tanczikó Attila
Bőti Szilvia

Feladata:

Adócsoport
Holló-Szabóné Görbe Éva
Zsámbokiné Hamza Csilla
Vitányi-Kovács Judit

Feladata:
• helyi adókkal (iparűzési, kommunális) kapcsolatos feladatok
• gépjárműadóval kapcsolatos feladatok, ellenőrzések
• termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóval kapcsolatos feladatok
• adózással kapcsolatos nyilvántartások vezetése
• kényszerintézkedések foganatosítása az adóhátralékok, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása érdekében
• hatósági bizonyítvány kiadása

Jogi és Hatósági Osztály
Osztályvezető: dr. Sándor Mátyás
Tel.: 57/520-120 e-mail: sandor.matyas@jaszfenyszaru.hu

Titkársági Iroda
Irodavezető: Andréné Marton Éva Zita
Tel.: 57/520-101 e-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu
Baranyi Anita

Feladata:
• Képviselő-testületi ülés anyagával kapcsolatos feladatok
• Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei
• Önkormányzati rendeletek nyilvántartása

Hatósági Iroda
Kovácsné Pető Katalin
Szilágyi László
Szalainé Varga Erzsébet anyakönyvvezető

Kiss Zsuzsanna – iktatás

 • Kiskereskedelmi és vendéglátó üzletek működési engedélyének kiadása
  • Birtokvédelmi eljárás kezdeményezése
  • Telepengedélyezési eljárás kezdeményezése
  • Közterület használati hozzájárulás kiadása
  • Tűzvizsgálati hatósági bizonyítvány kiadása
  • Magánlaksértés, becsületsértési ügyben szabálysértési eljárás kezdeményezése
 • házasságkötés, anyakönyvi kivonatokkal kapcsolatos feladatok
 • iktatás

Főépítészi Iroda
Kiss Katalin irodavezető
Benke Judit

Feladata:
• Információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,
• Beépíthetőséggel kapcsolatos hatályos rendezési tervi és jogszabályi előírások ismertetése,
• 2013.január 1. előtt helyben kiadott építésügyi hatósági engedélyekről/tervekről másolat/hiteles másolat kiadása,
• Az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR),
• Kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása, (pl. bontási, építési, fennmaradási és használatbavételi engedély kérelmek)
• Az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak, szakhatósági eljárási díjak befizetésének lehetővé tétele (csekk biztosítása, ill. utalási számok megadása),
• Az engedélyeket 2013.január 1-től bontási engedélyezési ügyek esetén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi hivatala (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. 56/503-503), építési engedélyezési ügyek esetén Jászberény Város Jegyzője (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 57/505-700) adja ki.
Telekalakítási ügyek:
• Információszolgáltatás az állampolgárok részére telekalakítási hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,
• Telekalakítással kapcsolatos hatályos rendezési tervi és jogszabályi előírások ismertetése,
• Előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása telekalakításhoz,
• Záradékolt vázrajzok jogszabály által előírt feltöltése az Országos Építésügyi Nyilvántartó rendszerbe (OÉNY),
• A telekalakítási engedélyeket 2013.január 1-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási Földhivatala (5100 Jászberény, Ady E. út 34. 57/411-456) adja ki.

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Jászfényszaru Város Önkormányzat
Polgármester: Győriné dr. Czeglédi Márta
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Tel.: 57/520-101
Fax.: 57/520-103
E-mail: jaszfenyszaru1[kukac]vnet.hu
Honlap: http//jaszfenyszaru.hu

Alpolgármester: Győri János Bertalan
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
E-mail: jaszfenyszaru1[kukac]vnet.hu
Fax: 06-57/522-101

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
Vezetője: dr. Voller Erika jegyző
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Tel.: 57/520-104
Fax.: 57/520-103
E-mail: jegyzo[kukac]jaszfenyszaru.hu

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 1. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Dr. Voller Erika jegyző
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Tel.: 57/520-104
Fax.: 57/520-103
E-mail: jegyzo[kukac ]jaszfenyszaru.hu

Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Kedd: NINCS
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Csütörtök: NINCS
Péntek: 8:00-12:00

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 1. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 főből áll.

Polgármester:
Győriné dr. Czeglédi Márta
Levélcím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
E-mail: jaszfenyszaru1[kukac ]vnet.hu
Tel.: 06-57/520-101
Fax: 06-57/520-103

Alpolgármester:
Győri János Bertalan
Levélcím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
E-mail: jaszfenyszaru1[kukac ]vnet.hu
Fax: 06-57/522-101

Képviselők:
Berényi Ferenc
Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság elnöke
Koordinációs és Stratégiai Bizottság tagja
Levélcím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
E-mail: jaszfenyszaru1[kukac ]vnet.hu
Fax: 06-57/520-103

Lovászné Török Magdolna
Szociális, Egészségügyi, Oktatási Idős- és Vallásügyi Bizottság elnöke
Koordinációs és Stratégiai Bizottság tagja
Levélcím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
E-mail: jaszfenyszaru1[kukac ]vnet.hu
Fax: 06-57/520-103

Sándor Sándor
Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság tagja
Szociális, Egészségügyi, Oktatási Idős- és Vallásügyi Bizottság tagja
Humánpolitikai tanácsnok
Levélcím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
E-mail: jaszfenyszaru1[kukac ]vnet.hu
Fax: 06-57/520-103

Szakali János Vendel
Sport Kulturális Ifjúsági és Közrendi Bizottság elnöke
Koordinációs és Stratégiai Bizottság tagja
Levélcím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
E-mail: jaszfenyszaru1[kukac ]vnet.hu
Fax: 06-57/520-103

Tóth Norbert
Sport Kulturális Ifjúsági és Közrendi Bizottság tagja
Helyi termelésügyi tanácsnok
Levélcím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
E-mail: jaszfenyszaru1[kukac ]vnet.hu
Fax: 06-57/520-103

Szabó László
Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság tagja
Sport Kulturális Ifjúsági és Közrendi Bizottság tagja
Levélcím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
E-mail: jaszfenyszaru1[kukac ]vnet.hu
Fax: 06-57/520-103

Zsámboki Sándor
Koordinációs és Stratégiai tanácsnok
Szociális, Egészségügyi, Oktatási Idős- és Vallásügyi Bizottság tagja
Levélcím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
E-mail: jaszfenyszaru1[kukac ]vnet.hu
Fax: 06-57/520-103

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
Székhely: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Postacím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Telefonszám: 57/520-122
GAMESZ vezető: 06-57/520-122
Műszaki vezető: 06-57/520-142
Segélyek, gyermekétkezés: 57/520-132
Elektronikus levélcím: adminisztracio[kukac]varosgazdalkodas.eu

Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 7-12 óra és 13-16 óra
Kedd: 7-12 óra és 13-15 óra
Szerda: 7-12 óra és 13-15 óra
Csütörtök: 7-12 óra és 13-15 óra
Péntek: 7-14 óra

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
Székhely: 5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.
Postacím: 5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.
Művelődési Ház:
Telefonszám: 06-57/422-137
Elektronikus levélcím: muvhaz[kukac ]jaszfenyszaru.hu
A Művelődési Ház URL címe: www.jaszfenymuvhaz.hu
Nyitvatartási ideje:
Hétfőn 8-21 óráig
Keddtől péntekig 8-20 óráig
Hétvégén rendezvénytől függően.
Könyvtár:
Telefonszám: 06-57/422-265
Elektronikus levélcím: konyvtar.fenyszaru[kukac ]gmail.com
A könyvtár URL címe: www.jaszfenykonyvtar.hu
Nyitvatartási ideje:
Hétfő: szünnap
Kedd: 8:30-16:30
Szerda: 8:30-16:30
Csütörtök: 8:30-16:30
Péntek: 8:30-18:30
Szombat: 9:00-12:00

Jászfényszarui Napfény Óvoda
Székhely: 5126 Jászfényszaru, Kossuth L. u. 4.
Postacím: 5126 Jászfényszaru, Kossuth L. u. 4.
Telefonszám: 57/ 422-261
Elektronikus levélcím: napfenyovoda[kukac ]jaszfenyszaru.hu

Jászfényszaru Város Gondozási Központja
Székhely: 5126 Jászfényszaru Bajcsy-Zs. u. 7.
Postacím: 5126 Jászfényszaru Bajcsy-Zs. u. 7.
Telefonszám: 06-57/422-148
Elektronikus levélcím: gondozasi.kozpont[kukac ]pr.hu

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
Székhely: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Postacím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Telefonszám: 06-57/424-240
Elektronikus levélcím: centrum[kukac ]jaszfenyszaruiparipark.hu
A honlap URL-je: www.jaszfenyszaruiparipark.hu
Tevékenységi köre:
• Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
• Épületépítési projekt szervezése
• Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
• Ingatlanügynöki tevékenység
• Ingatlankezelés
• Építményüzemeltetés
• M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Képviselő neve: Versegi László ügyvezető
A közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%-ban önkormányzati tulajdon

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

„Jászfényszaru az Idősekért” Közalapítvány
Székhely: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
A kezelő szerv tagjai:
Kiss Jánosné (Kuratórium elnöke)
Zsámboki Sándor
Barna Sándor
Fózer Tiborné
Fábiánné Vitányi Erika
Alapító okirat (letölthető) https://www.jaszfenyszaru.hu/filebase/kozerdeku_adatok/idosekert_kozalapitvany.pdf

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 1. A közfeladatot ellátó szerv (ÖNKORMÁNYZAT) által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

Az Önkormányzat részben önállóan működő intézményeinek gazdálkodást a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Alapító okirat
Vezető: dr. Voller Erika jegyző
Honlap: www.jaszfenyszaru.hu

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta
Szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin
Főszerkesztő: Sugár Istvánné
Szerkesztőség címe: 5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.
Telefonszám: 06-70/673-7618
Elektronikus levélcím: miujsagfenyszarun[kukac ]gmail.com

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Posta cím: 5001 Szolnok Pf. 111.
Telefon: 56/505-900, Fax: 56/505-909
E-mail: titkarsag[kukac]jnszmkh.hu
honlap: wwww.jnszmkh.hu
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8:00-18:00
Kedd : nincs
Szerda. 8.00-16.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő