Változás az iparűzési adóügyintézésben!

 

Tisztelt Adózók!

A „22HIPAK” nevű helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványt – az előírt határidőig – azoknak kell majd benyújtaniuk (jellemzően 2023. május 31-ig), akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek székhelyük, telephelyük Jászfényszaru Városban található.

A bevallás-benyújtás módjától függetlenül a Htv. 9. §-a értelmében helyi adóügyben, így iparűzési adóügyben is az az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon, amelynek önkormányzata a helyi iparűzési adót bevezette, így iparűzési adóügyben hatósági eljárásra, adózói tájékoztatásra csak az önkormányzati adóhatóság jogosult és kötelezett. A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget az adót megállapító önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

A 2022. évtől kezdődően az adózók ún. kötegelt bevalláson tudják az adóbevallási kötelezettségüket teljesíteni.

Az iparűzési adóbevallást az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Art.), illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (továbbiakban Htv.) meghatározott időpontig az állami adóhatóság elektronikus bevallás-kitöltő és ellenőrző rendszerén keresztül (ÁNYK) elektronikus úton közvetve kell eljuttatni a székhely és a telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A nyomtatvány „A” és „M” típusú lapokból áll, hasonlóan több bevallási nyomtatványhoz. Az iparűzési adó esetében azonban a kötegelt nyomtatványt az teszi különlegessé, hogy az egyes önkormányzatokhoz benyújtandó adattartalom önkormányzatonként eltér. Minden önkormányzat csak a saját illetékességi területén létesült telephely / székhely utáni adókötelezettségi adatokat kapja meg. Ehhez az állami adóhatóság elektronikus rendszere a nyomtatványokat feldarabolja „A” és „M” lapokra, majd minden egyes „A” lapból a továbbítandó „M” lapok számának megfelelő másolatot készít és ezekhez az adott önkormányzatnak szóló „M” lapo(ka)t párosítja

A Htv. 42/D § (2) bekezdése alapján az állami adóhatóság ellenőrzi és a számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó, szétbontott nyomtatványokat megküldi a bevallással érintett önkormányzatok részére.

Az egy önkormányzathoz benyújtott adóbevallások esetében az eddigi megszokottól az is eltérés, hogy a továbbiakban a számszaki hibák ellenőrzése miatt nem fogadható el olyan bevallás, ami nem teljes adattartalommal kerül beküldésre.

A 22HIPAK nyomtatványon egy adott időszakra csak egy adóalap megállapítási módszer választható, így amennyiben az adózó év közben KATA alanyiságot keletkeztet vagy szüntet meg, és emiatt adóalap megállapítás módszert vált, akkor a két külön időszakra két külön nyomtatványt kell benyújtani. Ez csak a tételes iparűzési adóalap megállapítást választó KATA alanyok esetében állhat fenn, és ilyenkor figyelembe kell venni az eltérő bevallási határidőket. Ez alól az az eset képez kivételt, ha az adózó a teljes adóévben a tételes adóalap-megállapítást választó KATA alanyiság mellett őstermelő tevékenysége révén is

A folyamatosan működő vállalkozó az éves adóbevallásban jelezheti, hogy a következő adóévtől a Htv. 39/A. §-a szerinti egyszerűsített tételes adóalap-megállapítást kívánja alkalmazni, míg a tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozó az első adóévéről szóló bevallásban jelölheti, hogy e módszerrel kívánja az adóalapját megállapítani. (Htv. 39/A (4) bek. a))

Az önellenőrzéseket ezentúl nem a nyomtatvány fő lapján, hanem az adott önkormányzat „M” lapján lehet jelölni, ugyanígy az ismételt önellenőrzéseket is. Ez nem jelent változást az egy önkormányzathoz benyújtott bevallások esetében.

A több önkormányzathoz benyújtott bevallások esetén az önellenőrzések folyamata a következő: Amennyiben az összes „M” lap közül legalább 1-en be van jelölve az „Önellenőrzés/Ismételt önellenőrzés/Előző bevallásban kimaradt telephely jelölése” mező, úgy az állami adóhatóság rendszere csak azon önkormányzatok számára küldi meg a szétbontott nyomtatványt, akiknél az „M” lapon ez a mező ki van töltve. Azon „M” lapokat, ahol ez a mező nincs kitöltve, de másik „M” lapon ez a mező kitöltött, az állami adóhatóság számítástechnikai rendszere a számszaki ellenőrzés után továbbítás nélkül törli.

Valamely, egynél több önkormányzatnál iparűzési adókötelezettséggel rendelkező vállalkozó esetén (pl.: ha az adózó a székhelyén kívül más önkormányzat illetékességi területén is rendelkezik a Htv. szerinti telephellyel vagy több önkormányzat illetékességi területén is találhatóak a Htv. szerinti telephelyei) előfordulhat, hogy az adózó valamely önkormányzat felé elmulasztja a fennálló iparűzési adókötelezettségéről szóló bevallás benyújtását (ezen önkormányzat vonatkozásában nem tölt „M” lapot). Ilyen esetben az ezen önkormányzat részére továbbíttatni kívánt „M” lapon az „Önellenőrzés/Ismételt önellenőrzés/ Előző bevallásban kimaradt telephely jelölése” mezőben a „K” értéket – „Előző bevallásban kimaradt telephely jelölése” – kell beírni. Amennyiben az újonnan (előzmény nélkül) benyújtott pótlap miatt a többi önkormányzatra jutó adóalap/bevallandó adó összege megváltozik, akkor ez utóbbi önkormányzatok „M” lapján ezt a tényt az „Önellenőrzés/Ismételt önellenőrzés” mező kitöltésével kell jelölni.

Szeretnénk felhívni a figyelmet annak a fontosságára, hogy az adózó az ÁNYK programban beküldött fájlt tárolja el saját maga részére, hogy ezzel megkönnyítse a későbbi önellenőrzéseket.

A nyomtatvány a NAV honlapjáról https://nav.gov.hu/ tölthető le, itt található a kitöltési útmutató is.

Soron kívüli iparűzési adóbevallási kötelezettsége van annak a vállalkozónak, aki a vállalkozási tevékenységét szünetelteti, ugyanis ekkor megszűnik helyi iparűzési adóalanynak lenni, mert esetében nem teljesül a vállalkozó fogalom, hiszen adóköteles tevékenységet nem végez. (Htv. 36. § Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.) Ezért ekkor adókötelezettsége is megszűnik, így záró bevallást (30 napon belül) kell adni (22HIPAK vagy már 23HIPAK). A szünetelés időszakában nincs helyi iparűzési adókötelezettség és így adófizetés sincs.

A Htv. új, 2023. január 1-jétől hatályos 51/Q. §-a szerint a 2022. december 31-én hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazó vállalkozó (tételes adózó vállalkozó) a 2022. évben kezdődő adóévről 2023. május 31-ig nyújthat be adóbevallást. Ez azt jelenti, hogy a 2022. évben Kata-alanyként a Htv. 2022. szeptember 1-jétől hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti adózást alkalmazó vállalkozót 2023. január 15-ig – a 2022. adóév tekintetében – bevallás benyújtására nem köteles az önkormányzati adóhatóság felé. Ez az adóalany a teljes 2022. adóévéről csak 2023. május 31-ig köteles egy adóbevallást benyújtani, feltéve, ha erre a Htv. 2022. december 31-én hatályos 39/B. § (6) bekezdése alapján egyébként köteles (pl.: a 2022. adóévben kedvezményt akar érvényesíteni).

Más a helyzet azzal az adóalannyal, aki csak a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazta (azaz, a Htv. szóhasználatában kisadózó vállalkozásnak minősült), vagyis 2022. szeptember 1-jétől már nem minősült a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti tételes adózó vállalkozónak. Ennek az adózónak a 2022. év ún. kisadózó vállalkozásként eltöltött időszakáról 2023. január 15-ig kellett adóbevallást benyújtania, ha erre egyébként a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. § (6) bekezdése alapján köteles. A 2022. év nem kisadózó vállalkozásként eltöltött időszaka tekintetében pedig 2023. május 31-ig esedékes, az általános szabályok szerinti bevallás-benyújtási kötelezettség terheli, hiszen 2022. szeptember 1-től már rá nem vonatkoznak az elmúlt évben hatályos Htv. 39/B. § szerinti szabályok, a főszabály lép életbe.

A tevékenységét Jászfényszaru Város Önkormányzat illetékességi területén kezdő vállalkozó (pl.: székhely áthelyezés, telephely nyitás stb.) – ide nem értve az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozót – a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára. A bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány végrehajtható okiratnak is minősül.

Ez utóbbi nyomtatványt nem a NAV-on keresztül, hanem önkormányzatonként az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap nyújtható be az adott önkormányzat felé (Ügyintézés bejelentkezéssel => JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA => Ügyindítás => Adóügyi ágazat és Általános adónyomtatványok ügytípus => BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS). (Htv. 39/A (4) bek. b))

A Htv. 51/Q.§ alapján  (1) A 2022. december 31-én hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazó vállalkozó a 2022. évben kezdődő adóévről 2023. május 31-ig nyújthat be adóbevallást.Ha az (1) bekezdés szerinti vállalkozó a (3) bekezdés szerinti bejelentését nem teszi meg, akkor azzal a vélelemmel kell élni, hogy az iparűzési adó alapját 2023. január 1-jétől a 39/A. §-a szerint állapítja meg.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vállalkozó 2023. január 1-jétől nem kívánja az iparűzési adó alapját a 39/A. § szerinti adóalap-megállapítási módszer szerint megállapítani, akkor e döntését 2023. május 31-ig köteles – a bevallási vagy a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon – bejelenteni az adóhatósághoz. A bejelentéssel egyidejűleg a 2023. január 1. és a 2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra 75 ezer forint adóelőleget is be kell vallani, amelyet két részletben kell megfizetni, 2023. május 31-ei esedékességgel 50 ezer forintot és 2024. március 18-ai esedékességgel 25 ezer forintot.

You may also like...