Gondozási központ

Intézményvezető: Kiss Jánosné Tel.: 57/422-148

Jászfényszarun 1987 óta a Gondozási Központ fogja össze a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, melyek a következők:
• Házi segítségnyújtás
• Étkeztetés
• Idősek nappali ellátása
• Idősek Otthona
• Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
• Védőnői szolgálat

Idősek Otthona
Jelenleg 46 idős személy ellátását 12 ápoló, gondozó biztosítja. A fizetendő térítési díj összege 91 500 Ft/hó, mely a következő szolgáltatásokat foglalja magába:
• lakhatás biztosítása – fűtés, meleg víz, kábel tv, internet, takarítás
• napi 5x étkezés, szükség esetén diétás
• 24 órás, folyamatos felügyelet
• orvosi ellátás
• az ATC listán szereplő alapgyógyszerek biztosítása (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 58§ (2))
• személyi higiéné biztosítása – textíliák mosása
• mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás

Külön költséget kell fizetni az ATC listán nem szereplő gyógyszerekért (pl.: vitaminok, étrendkiegészítők stb.), az inkontinencia termékekért (pelenka, betét).

Az Idősek Otthonába az a személy is felvehető, aki érvényes eltartási szerződéssel rendelkezik, esetében neki, ill. eltartójának havonta a teljes önköltséget ki kell fizetnie, ami jelenleg 200 370 Ft (ennyibe kerül önkormányzatunknak egy lakó havi ellátása).
Az intézményben várólista van, jelenleg 51 fő szerepel rajta. Várólistára az a személy kerülhet, aki a Kérelem adatlapot kitölti és a törvényben meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezik, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
A gondozási szükséglet vizsgálatát a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet szabályozza. Az intézményvezető megvizsgálja a gondozási szükségletet és az azt megalapozó egyéb körülmények fennállását. Ez az értékelő adatlap igen szigorú pontrendszert tartalmaz, az intézményi ellátás igénybe vételéhez 40 pont szükséges. 0-4-ig pontozzák a térbeli-időbeni tájékozódást; helyzetnek megfelelő viselkedést; étkezést; öltözködést; tisztálkodást; WC használatot; kommunikációját, hogy képes-e megfogalmazni, elmondani a panaszát, megérti-e, amit mondanak neki; rábízható-e az előírt gyógyszerek adagolása, szedése; helyzetváltoztatását; helyváltoztatását; életvezetési képességét; látását; hallását.
Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos, a kezelőorvos, a fekvőbeteg intézmény orvosa, a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik. A vizsgálathoz a rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát be kell mutatni.
A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy ha egyéb körülmények állnak fenn, a 40 pont hiányában is felvehető a kérelmező. Ezek a következők: középsúlyos demencia, 80 éven felüli és egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, fogyatékossági támogatásban részesül.
A várólistára került kérelmezők egészségi állapotuk, ill. egyéb körülmények fennállása esetében kérhetik a rendkívüli elhelyezést az igazgatótól, azonban ezen kérelmezők között is várólista alakult ki.
A várólistán szereplő személyekről minden hónapban jelentési kötelezettsége van az intézménynek, a visszaélések elkerülése végett.

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás célja, hogy gondoskodjon azokról a Jászfényszarun élő idősekről, akik egészségi állapotuk, és/vagy szociális helyzetük miatt életvitelükhöz segítséget igényelnek annak érdekében, hogy saját otthonukban maradhassanak. A házi segítségnyújtást az önkormányzat biztosítja a Gondozási Központon keresztül. A házigondozást három fő szakképzett gondozónő látja el munkanapokon, napi 8 órában.
A szolgáltatást a Gondozási Központban lehet igényelni. Az igénybejelentés után a házigondozónő előgondozást végez az idősnél, ahol a gondozási szükséglet vizsgálatát is elvégzi. Az ellátást igénylőnek felméri az egészségi, szellemi és fizikai állapotát, az idős igényeit, és ennek megfelelően közösen rögzítik az igényelt szolgáltatásokat. Az intézményvezető a háziorvos közreműködésével kitölti a gondozási szükségletet igazoló adatlapot. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban nyútják.
A törvény előírja, hogy a házi segítségnyújtás keretében
– szociális segítést vagy
– személyi gondozást kell nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosítani kell:
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítani kell:
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a szociális segítés keretében elvégzendő feladatokat.
Segítséget nyújtunk az étkezésben (reggeli, ebéd, vacsora előkészítése, szükség esetén megetetjük gondozottunkat) és a mosogatásban.
A testi higiénében (mosdatás, borotválás, körömvágás, bőr- és hajápolás, öltöztetés; inkontinens beteg ellátása, kezelése, ágytál, szoba WC használata).
A mozgás megkönnyítését több módon segítjük (ágyban, segédeszközök használatával – járókeret, mankó -, kiültetés, sétáltatás, levegőzés, tornáztatás, gyógytorna). Részt veszünk a lakókörnyezet tisztántartásában (takarítás – felmosás, porszívózás -, ágyazás, mosás, vasalás), a háztartási teendők ellátásában (bevásárlás, csekkfeladás, gyógyszerkiváltás, hivatalos papírok beszerzése, segélyek intézése, szociális szolgáltatásokhoz való elérés), a külső környezettel való kapcsolattartásban (közintézményekkel, orvossal, családtagokkal, barátokkal, egyházi intézményekkel).
Az orvos előírása szerint ápolási feladatokat is ellátunk (gyógyszeradagolás, vérnyomásmérés, vércukormérés, felületi sebkezelés, decubitus megelőzése, a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése a kompetencia határáig).
A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, ami jelenleg 520 Ft/ óra.
Prioritást élveznek azok a gondozottak, akik egyedül élnek és önellátásra egyedül nem képesek.

Segítő kezek
A „Segítő kezek” program Jászfényszaru Város Önkormányzatának szolgáltatása az idősek részére, a részt vevő közfoglalkoztatottak szakmai irányítását a Gondozási Központ végzi. Ők nem szakképzett dolgozók. Feladatuk közé tartozik az idősek látogatása, kísérése boltba, orvoshoz stb., beszélgetés, kisebb bevásárlás, postai ügyintézés, az idős közvetlen környezetének tisztántartása. Segítenek az ebédek kihordásában.
Nem végeznek nagytakarítást, nagybevásárlást, kerti munkát, ápolást és gondozást!

Reichenbergerné Földvári Anita

2015. november 3-án adták át a felújított Gondozási központot, így az eddigi 15 férőhely újabb 31 férőhellyel bővült.