How Can We Help?

Projekt bemutatása

< Projekt főoldal

Jászfényszaru Város Önkormányzata „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében” című és TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számú projektje kommunikációs tevékenységének célja, hogy a támogatási szerződést és annak eredményeit minél szélesebb körben megismerjék a településen, a téréségben és regionálisan is.

Projekt címe: Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027

Projekt időtartama: 2017. június 1-vel kezdődik a projekt, melynek fizikai megvalósítása 2018. november 30-ra valósul meg, az elszámolás és projektzárás pedig 2019. február 28-ig lezárul.

A projekt célja: a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése Jászfényszarun, a települések közötti munkába járás segítésével, mely hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. Projektünk a környezeti (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyi (működtetés, fenntartás) szempontból is a fenntartható fejlődés alap köve, és hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének növekedéséhez.

Műszaki/szakmai tartalom:
A Zagyva folyó szelvényezés szerinti jobb oldali árvízvédelmi töltésén tervezett kerékpárút (6+075.93-11+000) a projektben érintett szakasza (7+476.47-11+000) önálló ütemként tervezett megvalósítani, amely összeköti Heves megye határáig kiépült kerékpár utat Jászfényszaruval, biztosítva ezzel Hatvan és Boldog települések kerékpáros munkába járhatóságot Jászfényszarura. A projektben tervezett kerékpárút szakasz a megyehatártól Jászfényszaru külterületén halad végig a település belterületével összekötő 3126-os Boldogra vezető közútig (7+476.47 km szelvény). A 3126-os közút (kerékpározható út) a kerékpárút végétől (Boldogi hídtól) a kiépített Szabadság úti kerékpárútig köti össze a kerékpáros forgalmat. A kerékpáros közlekedésre figyelmeztető tábla hívja fel az autósok figyelmét.

A kerékpárút a zagyva szelvényezés szerinti jobb parti (folyásirány szerint bal parti) árvízvédelmi fővonalának töltésén halad. A mérések alapján a töltés magasságának növelésére nincs szükség. A tervezési szakasz (070 hrsz.) kezdetén, a 7+476.47 km szelvényben a 3126 j. országos közút burkolat- szintjéhez csatlakozunk. A tervezési szakasz vége a megépült Hatvan-Boldog közötti, töltésen vezetett kerékpárúthoz csatlakozik a 11+000 km szelvényben. A meglévő töltés burkolatlan, szélessége megközelítőleg 4,0m, a rézsű hajlása 1:2-1:3 között változik. A projekt ezen az egy helyrajzi számon valósul meg.

Az árvédelmi töltésen vezetett kerékpárutak hálózati szerep szerint „D” osztályba tartoznak, üzemi utak. A Zagyva folyó mellett végighaladó kerékpárút távlatban Szolnoknál csatlakozik a Tisza menti EURO VELÓ 11 útvonalhoz, ezért hálózati szerepe településeket összekötő „B” hálózati szerepű kerékpárút lesz. A Zagyva gáton létesítendő utat közúti és mezőgazdasági forgalom nem veszi igénybe, a szomszédos mezőgazdasági területek földutakról megközelíthetők.
A gáton vezetett út az e-UT.03.04.11 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése című útügyi műszaki előírás szerinti tolósínes útelzáró sorompókkal zárható el a le-és felhajtok környezetében.

A 3126 j. útra a rávezetés szintben történik, a burkolatszéleket lekerekítő ívvel csatlakoztatjuk az országos közút burkolatszéléhez. A közúti végpont környezetében, valamint a kőolaj vezeték keresztezésénél útelzáró sorompót létesítünk. A kerékpárút 9+284,41 km szelvényében található földgázvezeték keresztezésénél a közműkezelő előírásai alapján vasbeton teherelosztó lemez került betervezésre. A kerékpárút magassági vonalvezetését a meglévő terepszint határozta meg.

Keresztmetszet: 3 m széles burkolt út két oldalon min. 0,50 m széles, M22 mechanikai stabilizációval ellátott padkával. Az útpálya egyoldali oldalesésű, 2,5%. A padkák a rézsűk felé 5% lejtésűek. Az árvízvédelmi töltés esetében a teljes beavatkozási mélységig a meglévő töltés felső része elbontásra kerül. A beavatkozási szakaszokon a rézsűket 1:1,5 hajlással csatlakoztattuk a meglévő töltés szintjéhez. A tervezett padkák szélességét változtattuk annak érdekében, hogy a töltés keresztmetszeti szélessége ne változzon. A rézsűkorrekciók a MÁSZ + 1 m szint felettiek, így 1:3-as rézsűhajlással kialakítandó töltésszélesítésre nem volt szükség. A 0,50m-nél szélesebb padkák esetében a 0,50m szélességben M22 mechanikai stabilizációval ellátott padkát kell létesíteni, a 0,50m szélességet maghaladó keresztmetszeti szakaszokat földpadkával tervezettek.

Az árvízvédelmi töltés esetében a geotechnikai szakvélemény alapján, a földmű részeként meszes stabilizáció szükséges.

Tervezett pályaszerkezetek:

Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút

  • 3 cm AC 8 aszfalt kopóréteg
  • 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
  • 30 cm FZKA folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg
  • A földmű részeként: 50 cm meszes talajstabilizáció

Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút a 9+284,41 km sz környezetében

  • 3 cm AC 8 aszfalt kopóréteg
  • 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
  • 25 cm vastagságú vasbeton teherelosztó lemez
  • 15 cm FZKA folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg
  • A földmű részeként: 50 cm meszes talajstabilizáció

A tervhez külön talajmechanikai szakvélemény készült, melynek alapján a töltés árvédelmi szempontból megfelelő, azonban stabilizáció szükséges. Az útburkolat építéséhez a felső humuszos réteg eltávolítandó, a szakvéleményben rögzített vastagságban. A felhasználható humuszt külön depóniában kell tárolni a hasznosításig. A gödrök, árkok betöltése homogén teherbírású földművet kell, hogy eredményezzen. A töltéstestekben a relatív tömörség legalább 85 % legyen. A burkolt felületek alatt a földmű felső 0,5 m-es rétegében az elérendő tömörség legalább 95%. A padka legalább 95%-os tömörségi fokú kell legyen. A padkaépítés a földmű építéssel egy ütemben történjen, majd a szerkezeti rétegek építésénél kövesse annak ütemét.

A tervezett útburkolatoknak külön víztelenítése nem szükséges, a csapadékvíz töltés oldalán folyik le. A mezőgazdasági utak esetében a csapadékvíz szántóföldekre jutását párologtató árkok akadályozzák meg.

A tervezett kerékpárút árvízvédelmi töltésen haladó szakasza keresztezi az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. kezelésében álló 20 kV-os légkábeleket. A kezelő a kiviteli tervben a keresztezés szabványossági felülvizsgálatát kéri. Amennyiben szükséges, a vezetékek kiváltására kiviteli tervet kell készíteni. Ugyanezen kerékpárút szakasz keresztezi a MOL Nyrt. kezelésében álló Barátság II. DN600 kőolajvezetéket, illetve a Tiszaújváros – Százhalombatta DN200 termékvezetéket. A közműkezelő hozzájárulásában a vezetékek biztonsági övezetének határában a gépjármüvek áthaladását megakadályozó műszaki zár elhelyezését kérte. A Zagyva töltésen haladó kerékpárút a 9+284,41 km sz-ben keresztezi a Testvériség DN800 gázvezetéket és annak bányaüzemi hírközlő kábelét. Tervünk tartalmazza a közműnyilatkozatban előírt védelmet a gázvezeték felett.

A létesítményen burkolati jel létesítése a tervezett útlezáró sorompók környezetében szükséges. A sorompók az alábbi helyeken kerültek betervezésre:
9+256,80 kmsz 9+296,20 km sz.
7+456,24 km sz 7+593,99 km sz

Az árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút esetében terv szerinti lejárók és rámpák stabilizációval történő kialakítását terveztük. Kapubehajtók nem találhatóak a tervezési területen.

A tervezési szakaszon új műtárgy nem létesül.

Az I. építési ütem részét képező Zagyva töltésen haladó kerékpárút Jászfényszaru szabályozási tervében teljes hosszon feltüntetésre került kerékpárútként.