Képviselő-testület

Feladatai ellátását az önkormányzat a képviselő-testület és szervei útján biztosítja. A képviselő-testület szervei annak bizottságai, a polgármester, a jegyző, és a közös önkormányzati hivatal. A képviselő-testület munkáját tanácsnokok segítik. Jászfényszaru város képviselő-testülete 9 főből áll.

A polgármester:

A polgármester megbízatását főállásban látja el. A polgármester jutalmazására a pénzügyekért felelős bizottság tesz javaslatot. A polgármester az önkormányzat vezetője, felelős az önkormányzat tevékenységének szabályszerűségéért, az önkormányzat gazdálkodásáért. A polgármester feladatai különösen:

a) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát,
b) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,
c) segíti a települési képviselők, bizottságok munkáját,
d) dönt a jogszabályban hatáskörébe utalt ügyekben,
e) gondoskodik a helyi fórumok szervezéséről, együttműködik a társadalmi  szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel.
f) dönt az önkormányzat célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről,
g) dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről,
h) valaki életét, testi épségét, vagy egészségét; vagy az önkormányzat érdekét közvetlenül veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében dönt a képviselő-testület helyett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 68. § (2)-(3) bekezdés szerinti esetekben,
i) az önkormányzattól tiszteletdíjra jogosult személyek esetében javaslatot tesz a tiszteletdíj legfeljebb tizenkét havi megvonására, amennyiben az adott személy az önkormányzat működését zavarja, így különösen az önkormányzat és szervei ülésén megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget,
j) a jegyző véleményének kikérésével az önkormányzat éves költségvetésében a polgármester számára meghatározott keret erejéig dönt minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, és a döntéssel járó vagyoni passzíva:
   ja) egyszeri teher esetén az 500.000,- forint összeget,
   jb) időszakonként ismétlődő teher esetén éves átlagban az 500.000,- forintot nem haladja meg.

A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni.

Az alpolgármester:

Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait. Az alpolgármester a polgármestert távollétében teljes jogkörrel helyettesíti, gyakorolja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Mötv. és Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) Önkormányzati rendeletének (SZMSZ) rendelkezései a polgármester feladataként előírnak.

A települési képviselő:

A képviselő főbb jogai és kötelezettségei:

a) részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében;
b) a hivataltól igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést;
c) közérdekű ügyben kezdeményezheti a hivatal intézkedését, amelyre a hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni,
d) felkérés alapján részt vesz a képviselő-testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban;
e) kapcsolatot tart a város választópolgáraival, és a különböző önszerveződő lakossági közösséggel;
f) a polgármesternél előzetesen bejelenti, ha a Képviselő-testület ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik;
g) az önkormányzat bizottsági elnökét, tanácsnokát, képviselőjét, nem képviselő bizottsági tagját tiszteletdíj illeti meg, melynek havi összegét az SZMSZ 3. melléklet tartalmazza,
h) a jegyzőtől kérheti határozatra, vagy rendelettervezetre vonatkozó javaslata írásba foglalását,
i) írásba foglalt határozati javaslat vagy rendelettervezet benyújtásával a képviselő-testületi ülés napirendi pontjai elfogadásakor a határozati javaslat vagy rendelettervezet felvételét kérheti a tárgyalandó napirendi pontok közé,
j) megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, melyek jogszabályban, így különösen az Mötv. 32. § rendelkezéseiben meghatározottak.

A Képviselő-testület tagjainak neve, beosztása és elérhetőségei>

A tanácsnok

A tanácsnok felügyeli az SZMSZ szerint feladatkörébe tartozó feladatokról. A felügyeleti jog gyakorlása során vizsgálja a képviselő-testület döntéseinek végrehajtását, azok hatályosulását. Megállapításairól a polgármester kérésére, de legalább félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

A tanácsnok feladata elvégzése érdekében a hivatal személyi állományának közreműködésre és eszközeinek igénybe vételére jogosult.

A képviselő-testület tanácsnokai:

Humánpolitikai tanácsnok. A tanácsnoki tisztséget betöltő neve: Sándor Sándor.

Helyi termelésügyi tanácsnok. A tanácsnoki tisztséget betöltő neve: Tóth Norbert